Üyelik Şartları

ÜYELİK İÇİN GENEL KABUL ŞARTLARI

Üyelik başvurusunda bulunan gerçek veya tüzel kişinin Derneğe üye olabilmesi için,

a) İş bu tüzük hükümlerini kabul ettiğine dair taahhütname vermek.
b) "Etik İlkeleri"ne uymayı kabul etmesi.
c) Dernek gelirlerine temel oluşturan giriş aidatı, yıllık aidatı ve katkı paylarını ödeme gücüne sahip olması.
d) Dernek tüzük ve iç yönetmelik hükümlerine uymayı taahhüt etmiş olması.
e) Üyeliğe Kabul Yönetmeliğinde belirtilen niteliklere sahip olması ve şartları yerine getirmesi.
f) Önceden belirtilen giriş aidatı, yıllık aidatı ve katkı paylarını ile faaliyetlerle ilgili harcamalara katılma şartlarını ve
paylarını kabul etmesi.
g) Mevcut asıl üyelerden en az ikisinin üyeliğe teklif etmesi,
gerekmektedir.

A. Tüzel Kişi Üyelik Şartları

a) 5. Madde'nin "Üyelik için Genel Kabul Şartları”na haiz olmak.
b) Dernek üyeliği için, şirket yönetim kurulu başkanının veya yönetim kurulu üyesinin, şirketin üst düzey yöneticisi
olduğunu belirten imzalı atama yazısı ile başvuruda bulunmak. Atama yazısına imza sirküleri eklenecektir.
c) Türkiye’de yalıtımlı kontinü panel ürünlerinin üreticisi ve bu ürünlerin imalatında kullanılan hammaddelerin üreticisi
olmak.
d) Ürettiği malzemesinin TS EN 14509 ve ilgili diğer standartlara uygun olduğunu TSE Belgesi ile belgelendirmek, bu
belgenin her yıl güncellendiğini ve kabul edilirliğinin devam ettiğini ortaya koymak.
e) Üretici tüzel kişilerin yıllık üretim kapasitelerini Sanayi Bakanlığı ve/veya sanayi odalarından alınmış kapasite
raporlarıyla belgelendirmek, bu belgenin her yıl güncellendiğini ve kabul edilirliğinin devam ettiğini ortaya koymak.
f) Derneğe üye olacak Yalıtımlı Kontinü Panel Üreticileri bir tüzel kişi ve iki gerçek kişi; hammadde üreticileri bir tüzel
kişi ile temsil edileceklerdir.

B. Gerçek Kişi Üyelik Şartları

5. Madde ile belirlenen "Üyelik için Genel Kabul Şartları”na haiz olan, Dernek üyesi bir tüzel kişi tarafından yazılı olarak
önerilmesi kaydıyla yalıtımlı kontinü panel üreticisi bir tüzel kişi en fazla iki gerçek kişiyi Derneğe üye olarak kaydedilmesini
önerebilir.

Bu durumda, gerçek kişi veya kişileri Dernek üyeliğine öneren tüzel kişi üye, bu gerçek kişi üye veya üyelerin derneğe oluşacak
borçlarını ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

Önerilen gerçek kişi, dernekten ayrıldığı takdirde tüzel kişi bu üyenin yerine yeni gerçek kişi önerebilir. Web Tasarım | GKD CMS v1.0